• KLAUZULA INFORMACYJNA 


    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) RODO, informujemy, że:
     1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowie z siedzibą przy ul. Wielewskiej 23, 83-440 Karsin, adres e-mail: sposowo@poczta.onet.pl, tel. (58) 687 33 85
     2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Osowie jest Pani Marta Kulas. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych:

     • Adres korespondencyjny: Osowo, ul. Wielewska 23, 83-440 Karsin
     • Adres e-mail i telefon: iod@karsin.pl; (58) 687 33 22

     3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujący kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dzieci.
     4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
     5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
     6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych.
     7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Osowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
     8. Pozyskane Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
     9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.
     10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
     11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      

      

   • EduPage and the GDPR

    EduPage & RODO (GDPR)

     

    General Data Protection Regulation

    25 maja 2018 europejskie prawo związane z ochroną danych osobowych (GDPR) zastępuje poprzednią europejską dyrektywę z 1995 roku. GDPR wzmacnia prawa osób indywidualnych związane z ochroną ich danych osobowych i czyni je uniwersalne w całej Europie, niezależnie od tego gdzie są one przetwarzane.

    Ta strona zawiera ważne informacje, dotyczące m.in. tego jak EduPage gwarantuje szkołom zgodność przetwarzania danych osobowych z GDPR.

    Jakie są Twoje obowiązki?

    Klienci korzystający z EduPage występują w roli administratora danych osobowych w kontekście wszystkich danych, które wprowadzą do EduPage, w związku z użytkowaniem przez nich EduPage.

    Administrator danych osobowych (dalej Administrator) określa m.in. cele przetwarzania danych osobowych, podczas gdy Procesor danych (dalej Procesor) przetwarza je na zlecenie Administratora.

    Firma aSc Applied Software Consultants s.r.o jest właśnie Procesorem i przetwarza dane osobowe na zlecenie Administratora (np. szkoły), w sytuacji w której Administrator decyduje się korzystać z chmurowego rozwiązania EduPage. Administrator danych jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków, aby zapewnić zgodność z RODO wszystkich procesów przetwarzania jego danych osobowych. Obowiązki administratora są związane z takimi wytycznymi jak m.in.: obowiązek transparentności przetwarzania danych, minimalizacji celu i zakresu do tego niezbędnie koniecznego, czy przede wszystkim gwarantowanie realizacji praw osób, których gromadzone dane dotyczą – tzw. podmiotów danych.

    Administratorzy danych są zobowiązani korzystać wyłącznie z usług takich Procesorów, którzy są w stanie zagwarantować wystarczający poziom bezpieczeństwa oraz wdrożyć środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, że przetwarzanie danych osobowych będzie w pełni zgodne z RODO. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które mogą być dla Ciebie pomocne, jeżeli poszukujesz wiedzy na temat tego jak EduPage spełnia wymogi RODO.

    Co możesz zrobić?

    Możesz liczyć na to, że EduPage jest w pełni zgodne z RODO.

    Nasza firma wspiera także klientów korzystających z EduPage w tym, aby mogli wywiązać się ze spełnienia swoich obowiązków, przekazując wszelkie niezbędne informacje dotyczące polityki prywatności oraz zabezpieczeń, jakie stosujemy od wielu lat, aby chronić powierzane nam dane.

    Umowa powierzenia danych

    Aby w pełni zadośćuczynić wymogom RODO, Administrator danych jest zobowiązany do podpisania tzw. umowy powierzenia danych osobowych z Procesorem.

    Dla produktu EduPage istnieje możliwość podpisania umowy powierzenia danych osobowych, która jest zawierana pomiędzy klientem (np. szkołą) oraz firmą aSc Applied Software Consultants s.r.o (producentem systemu). Aby to zrobić, skorzystaj z mechanizmu generowania umowy dostępnego poniżej.

     

    W jaki sposób strony EduPage są dostosowane do wymogów GDPR?

    1. EduPage przechowuje dane w zabezpieczonych centrach przetwarzania danych, certyfikowanych DIN ISO/IEC 27001.
    2. W ramach system EduPage nie dokonujemy dalszego podpowierzania danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji w których jest to konieczne w związku z powierzeniem ich do celów hostingowych oraz związanych z utrzymaniem infrastruktury serwerowej.
    3. EduPage nie udostępnia wprowadzonych przez klientów danych podmiotom trzecim. Jedynymi wyjątkami są eksporty danych zainicjowane przez szkołę. EduPage umożliwia szkołom eksport danych do systemów rządowych (w wybranych krajach) lub innych systemów wykorzystywanych przez szkołę. Dzieje się to tylko i wyłącznie na bezpośrednie polecenie szkoły, wydawane przez naciśnięcie specjalnego przycisku „Eksport” i tylko w zakresie opisanym powyżej.
    4. EduPage gwarantuje realizację prawa do bycia zapomnianym. Na prośbę szkoły usuwamy wszystkie dane wprowadzone do EduPage.
    5. EduPage ma wdrożone procedury, które odpowiadają za usunięcie wszystkich danych szkoły po okresie zakończenia korzystania z usługi przez klienta.
    6. EduPage gwarantuje prawo do przenoszenia danych. Wszystkie dane wprowadzone przez szkołę mogą być wyeksportowane, jeżeli szkoła chce przenieść je do innej usługi.
    7. Wykonujemy regularne kopie zapasowe danych przechowywanych w EduPage, które przechowujemy w odpowiednio zabezpieczonych centrach przetwarzania danych.
    8. Personel techniczny EduPage podpisuje umowy zobowiązujące go do zachowania poufności oraz określające prawa i obowiązki związane z ochroną prywatności oraz przetwarzaniem danych osobowych.
    9. EduPage używa kilkustopniowego systemu dostępu do danych przy świadczeniu pomocy technicznej. W standardzie pracownicy EduPage nie widzą i nie mają dostępu do danych osobowych wprowadzonych przez szkoły. Ten dostęp mogą uzyskać jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne do obsługi wymagającego tego zgłoszenia technicznego lub konserwacji systemu.
    10. EduPage gromadzi i przetwarza dane statystyczne. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
    11. EduPage wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa, który jest adekwatny do ryzyk związanych z zabezpieczaniem komunikacji pomiędzy klientem a EduPage.
    12. EduPage wykorzystuje redundancje danych – wszystkie Twoje dane są natychmiastowo replikowane do dwóch niezależnych, fizycznych maszyn.
    13. EduPage wykorzystuje szyfrowanie do ochrony informacji podczas ich przesyłania. Protokół HTTPS jest aktywowany domyślnie dla wszystkich klientów.
    14. Dokonujemy audytów systemu, skanując go pod kątem bezpieczeństwa z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych narzędzi oraz własnych rozwiązań technologicznych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu lub wycieku danych, natychmiastowo powiadamiamy szkoły i przeprowadzamy niezbędne czynności, aby ograniczyć ewentualne, negatywne konsekwencje.
    15. EduPage ma wbudowany system przydzielania uprawnień. Administrator może przypisywać użytkownikom różne uprawnienia oraz role, aby mieć pewność, że mogą oni widzieć i modyfikować tylko te dane, które powinni.
    16. Najważniejsze moduły EduPage mają wbudowany rejestr historii zmian. Dla każdej zmiany można odczytać, który użytkownik zmodyfikował dane i kiedy to się stało.
    17. EduPage przechowuje logi aktywności użytkowników w celach bezpieczeństwa. Nasi pracownicy wspomogą Cię w przypadku incydentu bezpieczeństwa i pomogą je przeanalizować, np. w przypadku kiedy ktoś ukradnie dane dostępowe użytkownika. Nasze logi usuwamy w sposób trwały, po upływie 12 miesięcy.
    18. EduPage wykorzystuje usługę Google Analytics, aby gromadzić statystyczne informacje o wykorzystywaniu usługi EduPage. Informacje te są również dostępne dla firmy Google.
    19. EduPage wykorzystuje usługi chmurowe firmy Google (głównie dla celów związanych z wysyłaniem powiadomień typu Push).
    20. EduPage wykorzystuje usługi chmurowe firmy Apple (głównie dla celów związanych z wysyłaniem powiadomień typu Push).

    Masz pytania?

    Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.:
    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     

     

     

     

     

   • Napisz do nas

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole, prześlij nam wiadomość za pomocą tego formularza kontaktowego.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
    • Nagłówek


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Osowie
    • (+48) 586873385
    • Osowo
     ul. Wielewska 23,
     83-440 Karsin
     83-440 Karsin Osowo
     Poland
    • Dyrektor szkoły:
     Sylwia Gruchała Więsierska
    • Sekretarz szkoły:
     Emilia Kiedrowicz
    • Pedagog szkolny
     Ewa Bal:
     CZWARTEK
     tel. SP Osowo (58) 68 73 385
     Tel. kontaktowy w pozostałe dni: 608 451 539
    • Logopeda:
     ELŻBIETA TRZCIŃSKA
     ŚRODA
     tel. SP Osowo (58) 68 73 385
   • Logowanie